บรรณานุกรม

 • กองบรรณาธิการ. (2552). Hi5 (Update 2009). กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
 • กานสุดา มาฆาศิรานนท์. (2546). การนำเสนอระบบการจัดการความรู้สำหรับองค์กรภาคเอกชน. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจษฎา นกน้อย. (2552). นานาทัศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2555). บล็อก (Blog or Weblog) คืออะไร. ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน-GotoKnow. GotoKnow [Online]. Available : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/3 [2555.สิงหาคม 3].
 • จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์. (2552). เครือข่ายสงคมออนไลน์. KM-Social Network. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม [Online]. Available : http://km-socialnetwork.blogspot.com/2009/12/online-social-network.html [2555.กรกฎาคม 1].
 • จิรพันธ์ แดงเดช. (2547). ปัญหาของการพัฒนาระบบสารสนเทศ [สไลด์]. ในการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการออกแบบระบบในภาพรวมและการกำหนดแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล. กรุงเทพฯ : อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
 • จารึก ชูกิตติกุล. (2553). เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ : ทฤษฎี วิธีวิจัย และการนำไปใช้.วารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง, (11), 16
 • จารึก ชูกิตติกุล. (2548). เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ : ปรัชญา สาระ และวิทยานิพนธ์.วารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง, (8), 13
 • ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2548). องค์กรแห่งความรู้ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:แซทโฟร์ พริ้นติ้ง.
 • ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล. (2544). สังคมศาสตร์การศึกษา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:คณะสังคมศาสตร์. 
 • บุญดี บุญญากิจ และคณะ. (2547). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :จิรวัฒน์เอ็กซ์เพรส. 
 • บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2550). จัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
 • บูรชัย ศิริมหาสาคร และพัดชา กวางทอง. (2552). สรรพวิธีจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ. กรุงเทพฯ: แสงดาว.
 • ประพนธ์ ผาสุขยืด. (2550). การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ. กรุงเทพฯ: ใยไหม.
 • ประพนธ์ ผาสุขยืด. (2550). การจัดการความรู้ (KM) ฉบับขับเคลื่อน LO. กรุงเทพฯ: ใยไหม.
 • ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559). (2554, ธันวาคม 14). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 1-183.
 • ปรัชญนันท์ นิลสุข. (2552). เว็บบล็อก : เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้. วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 21 (69), 18-24. 
 • ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2010). เทคโนโลยีเว็บ. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเว็บ. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [Online]. Available : http://stks.or.th/th/knowledge-bank/30-web-internet/750-web-tec.html [2555.กรกฎาคม 23].
 • พรธิดา วิเชียรปัญญา. (2547). การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เน็ท.
 • พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค. (2550). การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา ภาควิชากลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • พรพรรณ ชินพงสานนท์. (2550). การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าของบล็อกกับเว็บไซต์ และไดอารี่-ออนไลน์. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546. (2546, ตุลาคม 9). ราชกิจจานุเบกษา. หน้า 1-16.
 • รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์. (2549). สารสนเทศทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • เลาดอน, เคนเนท ; เลาดอน, จีนส์. (2546). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. (สัลยุทธ์ สว่างวรรณ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า. 
 • วิจารณ์ พานิช. (2551). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
 • วิชิต เทพประสิทธิ์ (2009). User Interface Design การออกแบบส่วนต่อประสาน. Educational Technology Theory for Everyone. [Online]. Available : http://www.gotoknow.org/posts/43505?locale=en [2555.กรกฎาคม 4].
 • วิเชียร เกตุสิงห์. (2538). ค่าเฉลี่ยกับการแปลความหมาย : เรื่องง่าย ๆ ที่บางครั้งก็ผิดพลาดได้,.ข่าวสารวิจัยการศึกษา. 18(3), 8 – 11, กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2538.
 • วรชัย เยาวปาณี. (2550). วิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ.
 • วรชัย เยาวปาณี. (2552). การควบคุมคุณภาพทางสถิติ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. 
 • วรภัทร ภู่เจริญ และคณะ. (2546). ชำแหละ Six Sigma. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
 • วิกิพีเดีย. (2555). ความรู้. ใน วิกีพีเดียสารานุกรมเสรี [Online]. Available : http://th.wikipedia.org/wiki/ความรู้ [2555.กรกฎาคม 26].
 • ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล. (2549). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้. สำนักงาน ก.พ.ร.: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2552). แผนแม่บทเทคโนโลยี-สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
 • สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม. (2012). การจัดการความรู้คืออะไร. [Online]. Available : http://kmi.or.th/5_Link/Article_PVicharn/0001_IntrotoKM.html [2555.กรกฎาคม 22].
 • สายันต์ แสงสุริยันต์. (2009). ประโยชน์ของการจัดการความรู้. การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ [Online]. Available : http://portal.in.th/inno-sayan/pages/1139/ [2555.กรกฎาคม 26].
 • สรคม ดิสสะมาน. (2009). WIMP: ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้. Aut & Boo Blog [Online]. Available http://wiki.edu.chula.ac.th/users/user6/weblog/7c2ea/ [2555.กรกฎาคม 4].
 • สุรีรัตน์ โพธิ์ทอง. (2552). ทำ Blog ยังไง ให้ทำเงิน. กรุงเทพฯ: วิตตี้ กรุ๊ป.
 • สุพัตรา กลิ่นไกล. (2550). ความหมายของ PDCA. วิชาการ.คอม [Online]. Available : http://www.vcharkarn.com/vblog/33553 [2555.กรกฎาคม 3].
 • เสรี ชิโนดม. (2007?). ประสบการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ IT “เรื่องการจัดการความรู้” [สไลด์].มหาวิทยาลัยบูรพา : สำนักคอมพิวเตอร์. 
 • สมชาย นำประเสริฐชัย. (2550). บทความเกี่ยวกับ KM. เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้. คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [Online]. Available : http://www.vet.cmu.ac.th/KM/document/Tech_KM.pdf [2555.กรกฎาคม 1].
 • อัมรินทร์ เพ็ชรกุล. (2552). Internet ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย.
 • อนุชา ลีวรกุล. (2551). WordPress สร้างบล็อกอัจฉริยะ ก้าวก่อนใครในโลกออนไลน์. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป.
 • อภิสิทธิ์ อนันท์เดชา. (2551). สร้างรายได้ออนไลน์. กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี.
 • Bvsokiiaim. (2011). การพัฒนาระบบสานสนเทศ (Information System Development). Thaigoodview.com [Online]. Available : http://www.thaigoodview.com/node/109740 [2555.สิงหาคม 3].
 • Hywkrunoy. (2010). ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0. Thaigoodview.com [Online]. Available : http://www.thaigoodview.com/node/81571 [2555.กรกฎาคม 24].
 • Henrie, M. & Hedgepeth, Oliver. (2003). Size is important in knowledge management. Journal of knowledge management practice [online serial]. August 2003.Available: http://www.tlainc.com/articl53.htm [2012, July 5]. 
 • Hayler, Rowland and Nichols, Michael. (2005). การจัดการกระบวนการตามหลัก Six Sigma. (ไพโรจน์ บาลัน, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิ่ง.
 • Nielsen Jacob. (2000). Designing Web Usability. Indianapolis: Newriders Publishing.
 • Kermally, S. (2002). Effective Knowledge Management. England : John Wiley & Sons.
 • Laudon, K., & Laudon, J. (2004). Management information system (8th ed.). NJ: Prentice Hall, Inc.
 • Marquardt, Michael J. (2002). Building the Learning Organization. Mastering the 5 element  For corporate learning. Palo Alto. Davies-Black. 
 • Nonaka & Takeuchi. (2004). Hitotsubashi on Knowledge Management. Singapore : John Wiley & Sons (Asia)
 • nooaum025. (2012). ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง. Sirinan hanpradit [Online]. Available : https://sites.google.com/site/sirinanhanpradit/the-team [2555.กรกฎาคม 22].
 • Shneiderman Ben, Plaisant Catherine. (2005). Design the user interface : Strategic for effective human-computer interaction. Pearson Education.
 • Tws3440. (2102). ความหมายของซอฟต์แวร์. Thaigoodview.com [Online]. Available : http://www.thaigoodview.com/node/126237 [2555.สิงหาคม 3].
 • UsableLabs. (2010). ประโยชน์ของบล็อก. บล็อก : เครื่องมือจัดการเรียนรู้. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [Online]. Available : http://portal.in.th/blog-km/pages/13338/ [2555.กรกฎาคม 3].
 • UsableLabs. (2010). บล็อกคืออะไร. บล็อก : เครื่องมือจัดการเรียนรู้. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [Online]. Available : http://portal.in.th/blog-km/pages/13337/ [2555.กรกฎาคม 22].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น